ارزیابی تیپ اسبسوابق اسب (Records)

 در بسیاری از کشورهای جهان من جمله ایالات متحده آمریکا جوامع اصلاح نژاد و تولید مثل دام یا مراکز دارای فرم‌هایی مستعد که سوابق اسب‌ها را می‌توان در آن نگهداری کرد و از این طریق اسب‌های اصیل و رجیستر را معرفی کرد.

 

سوابق تولیدمثل و تولید هم برای نریان و هم برای مادیان حفظ می‌شود لازم به ذکر است که این فرم‌ها در هر منطقه با منطقه دیگر در جامعه‌ای نسبت به جامعه دیگر فرق می‌کند.

 

اطلاعات تیپی که حفظ شده برای نریان شامل نام نریان یا سیلمی، شماره ثبت علامت‌های مشخصه است. همچنین در این فرم‌ها نام صاحب مادیان، نرمان تولیدمثل مادیان به تاریخ سرومس (جفتگیری) نام مادیان، نژاد، شماره ثبت، همچنین سوابق تیپی که حفظ شده در مورد مادیان‌ها شامل تاریخ تولد، پدر یا Sire مادر یا Dam، تعداد دفعات آبستنی، تعداد کره‌های متولد شده زنده از این مادیان و سوابق ظاهری کره‌های آن.سوابق بهداشتی نیز غالباً در مورد سوابق مادیان‌ها حفظ می‌شود.

/ 0 نظر / 276 بازدید