افت اسب های کورسی با استفاده از داروهای نیروزادر این ارتباط باید به روش تمرین، تغذیه و سایر مراقبتهای ابتدایی اسبان ورزشی توجه خاص شود. در واقع این اسبان، ورزشکارانی هستند که تا در شرایط مطلوب نباشند، نمی توانند از آنها انتظار زیادی داشت. این شرایط مطلوب، در دنیای امروز با علم در هم آمیخته و بدون آگاهی کامل از روشهای نوین نگهداری و تربیت، تمرین و تغذیه اسبان ورزشی شاید نتوان نتیجه مطلوب را بدست آورد اما اسبان سالمی را می توانیم داشته باشیم. روش نگهداری، تغذیه، تمرین، کاهش و کنترل استرس در شرایط مختلف رمز موفقیت در داشتن اسبان کورسی در شرایط مطلوب خواهد بود.

دامپزشکان می توانند شرایط فوق را به صورت مطلوب با استفاده از روشهای نوین علمی برای اسبان کورسی ایجاد کنند، اما این شرایط بدون آگاهی نسبی مالک و مربی از فیزیولوژی حرکت بدن اسب، مقدمات به روز شده روشهای مراقبت، نگهداری و بهداشت اسبان کورسی در عمل غیر ممکن است. به عنوان مثال مربی باید استرس در اسب کورسی را شناخته و به عوارض بسیار وحشتناک ناشی از استرس در اسب کورسی آگاه باشد تا از بروز آن جلوگیری کند و بسیاری دیگر مطالب اولیه که با توجه به هزینه های بالای نگهداری اسب کورسی، جا دارد در مقطع فعلی نیم نگاهی از سوی دست اندرکاران این رشته به این مقوله انجام شود.

/ 0 نظر / 112 بازدید