آشنایی با قوانین پرورش اسب


    ـ ضوابط صدور پروانه تاسیس واحدهای پرورش اسب
    1ـ ظرفیت: ظرفیت واحدهای پرورش اسب جدیدالتاسیس به شرح زیر تعیین می شود:
    ـ واحدهای پرورش و اصلاح نژاد اسب: حداقل ظرفیت 8 و حداکثر ظرفیت 30 سر مادیان.
    ـ واحدهای تکثیر اسب و استر (ایلخی محدود): حداقل ظرفیت 12 مادیان و 2 سیلمی و حداکثر 300 سر.
    ـ واحدهای نگهداری سیلمی: حداقل ظرفیت 5 و حداکثر 20 سر.
    2ـ زمین: حداقل زمین مورد نیاز جهت تاسیس واحدهای پرورش اسب سه برابر مساحت زیربنا تعیین می گردد.
    این مساحت اضافی که معادل سه برابر مساحت مسقف و حدود 100 مترمربع به ازای هر سر می باشد، به منظور گردشگاه در نظر گرفته می شود.
    در خصوص پرورش، نگهداری، اصلاح نژاد و همچنین تکثیر اسب و استر به صورت ایلخی محدود، به ازای هر سر مادیان و کره به میزان هزار مترمربع چراگاه مصنوعی در نظر گرفته می شود.
    چراگاه های طبیعی نیز می توانند بر اساس امکانات متقاضی و ضوابط خاص خود، مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرند.
    3ـ نقشه جایگاه: جهت نگهداری و پرورش اسب، نقشه تیپ برای ظرفیت 8 سر مادیان و 2 سر سیلمی در اقلیم معتدل، به شرح منظم به نظام طراحی، پیش بینی و ترسیم شده است.
    مبانی محاسباتی نقشه تهیه شده بر حسب یک سر مادیان تعیین می شود و متوسط مساحت زیربنای مفید مورد نیاز یک سر 6/31 مترمربع مسقف و 5/32 مترمربع غیر مسقف، به شرح زیر می باشد:
    مقدار زیر بنای مورد نیاز جایگاه سیلمی در واحدهای پرورش اسب، برمبنای زیر محاسبه و به میزان کل زیربنای تعیین شده یک واحد پرورش اسب با هر ظرفیتی اضافه می گردد.
    از 50 سر مادیان به بالا، تعداد سیلمی توسط کمیسیون صدور پروانه استان و با توجه به دیدگاه کارشناسان مربوطه تعیین و بر آن اساس، میزان مورد نیاز مشخص و به کل زیربنا اضافه می شود.
    در خصوص واحدهایی که نگهداری اسب در آنها به صورت اصطبل جمعی صورت می گیرد، مساحت جایگاه های یاد شده، به دو سوم کاهش می یابد.
    در خصوص واحدهایی که پرورش اسب در آنها به صورت ایلخی و به شکل پادوک صورت می گیرد، مساحت جایگاه های یاد شده، به یک دوم کاهش می یابد.
    4 ـ فواصل: رعایت فواصل در مورد واحدهای پرورش و اصلاح نژاد اسب و واحدهای نگهداری سیلمی، به منظور اصلاح نژاد، مطابق واحدهای اصلاح نژادی در جدول فواصل می باشد. رعایت فواصل در مورد سایر واحدها، مطابق واحدهای پرورش چهارپایان داشتی است.

/ 0 نظر / 713 بازدید